Trang chủ » Đời sống
11/10/2022 15:08

Đx1244

V̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼8̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼.̼T̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼’

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼â̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼

Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼2̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼0̼C̼2̼-̼1̼6̼4̼.̼7̼5̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼N̼.̼T̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼l̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ ̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM